^
Nahid

978-964-6205

Nahid
English
Latin
ناهید
Persian
Arabic
Nāhīd
Latin
2024. Persian Transliterator [ChatGPT model]. Teymur Gojayev. OpenAI. Accessed 2024-04-21.
/nɒːˈhiːd/
2024. Persian Transliterator [ChatGPT model]. Teymur Gojayev. OpenAI. Accessed 2024-04-21.
978-600-5865, 978-622-95584, 978-622-96065, 978-964-6205
English
Latin
Address: 2nd Floor, No. 7, Bahman Alley, Shahid Salehiyan St., Behbudi St.Tehran 1315683413
Contact: Qodrat-o-l Lah Karimi
Phone: (9821) 66959710, 66480569, 66400987
Email: nahidbooks@yahoo.com
English
Latin
several times appear in association with Jar
English
Latin
http://www.naahid.com.
https://grp.isbn-international.org/. Accessed 2022-02-06.
uploaded image
978-964-6205-26-0
964-6205-26-7
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 964-6205-26-7 9646205267
ISBN-13 978-964-6205-26-0 9789646205260
Agency Iran
Publisher Nahid
2001
softcover
356 pgs.
هری پاتر و سنگ جادو
Persian
Arabic
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
1461375
English
Latin
978-964-6205-27-7
964-6205-27-5
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 964-6205-27-5 9646205275
ISBN-13 978-964-6205-27-7 9789646205277
Agency Iran
Publisher Nahid
2007
376 pgs.
هری پاتر و تالار اسرار
Persian
Arabic
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
1461367
English
Latin
978-964-6205-28-4
964-6205-28-3
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 964-6205-28-3 9646205283
ISBN-13 978-964-6205-28-4 9789646205284
Agency Iran
Publisher Nahid
2007
482 pgs.
هری پاتر و زندانی آزکابان
Persian
Arabic
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
1460139
English
Latin
2007
uploaded image
978-964-6205-41-3
964-6205-41-0
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 964-6205-41-0 9646205410
ISBN-13 978-964-6205-41-3 9789646205413
Agency Iran
Publisher Nahid
2003
Softcover
uploaded image
2005
uploaded image
2007