^
Jilin Publishing Group Co. Ltd.

978-7-5534

Jilin Publishing Group Co. Ltd.
English
Latin
吉林出版集团有限责任公司
Mandarin Chinese
Han (Simplified variant)
jílín chūbǎn jítuán yǒuxiàn zérèn gōngsī
Latin
uploaded image
978-7-5534-8413-6
7-5534-8413-X
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 7-5534-8413-X 755348413X
ISBN-13 978-7-5534-8413-6 9787553484136
Agency China, People's Republic
Publisher Jilin Publishing Group Co. Ltd.
2015
softcover
880mm x 1230mm
170 pgs.