^
Ruzegar

978-964-374

978-964-5758

Ruzegar
English
Latin
Roozgar
English
Latin
روزگار
Persian
Arabic
Rūzgār
Latin
2024. Persian Transliterator [ChatGPT model]. Teymur Gojayev. OpenAI. Accessed 2024-04-21.
/ruːzˈɡɒːr/
2024. Persian Transliterator [ChatGPT model]. Teymur Gojayev. OpenAI. Accessed 2024-04-21.
978-622-233, 978-964-374, 978-964-5758, 978-964-6675, 978-964-90581
English
Latin
Address: No. 158, Side Of Shohaday-e Zhandarmeri St., Daneshgah St., Enqelab Ave.Tehran 1314755574
Contact: Mohammad Azizi
Phone: (9821) 66958140
Email: ruzegarnashr@yahoo.com
English
Latin
often associated with Joff
English
Latin
https://grp.isbn-international.org/. Accessed 2022-02-06.
uploaded image
978-964-5758-53-8
964-5758-53-X
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 964-5758-53-X 964575853X
ISBN-13 978-964-5758-53-8 9789645758538
Agency Iran
Publisher Ruzegar
2002
480 pgs.
هری پاتر و اتاق رازها
Persian
Arabic
Harī Pātar va Otāq-e Rāzhā
Latin
/hæˈriː ˈpɒːtær væ oˈtɒːɢe rɒːˈzhɒː/
1224922
English
Latin
978-964-5758-54-5
964-5758-54-8
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 964-5758-54-8 9645758548
ISBN-13 978-964-5758-54-5 9789645758545
Agency Iran
Publisher Ruzegar
2002
576 pgs.
هری پاتر و زندانی آزکابان
Persian
Arabic
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
1224926
English
Latin
uploaded image
978-964-374-033-7
964-374-033-1
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 964-374-033-1 9643740331
ISBN-13 978-964-374-033-7 9789643740337
Agency Iran
Publisher Ruzegar
There are not the right number of hyphens for this to be hyphenated correctly so proceeding as though they weren't provided.
2002
Tehran
Hardcover
978-964-374-193-8
964-374-193-1
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 964-374-193-1 9643741931
ISBN-13 978-964-374-193-8 9789643741938
Agency Iran
Publisher Ruzegar
2009
80 pgs.
قصه‌های بیدل نقال
Persian
Arabic
Qaṣṣeh-hāy-e Bīdal Naqqāl
Latin
/ɢæsˈseh hɒːje biːˈdɒːl næɢˈɒːl/
1600383
English
Latin