^
unauthorized
translation
Arabic
978-964-6205-28-4
964-6205-28-3
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 964-6205-28-3 9646205283
ISBN-13 978-964-6205-28-4 9789646205284
Agency Iran
Publisher Nahid
2007
482 pgs.
هری پاتر و زندانی آزکابان
Persian
Arabic
/heɾiː pætəɾ oʊ zændɒːniː ɒːzkɒːbɒːn/
Publisher
Nahid
Nahid
English
Latin
ناهید
Persian
Arabic
/nɒːhiːd/
978-600-5865, 978-622-95584, 978-622-96065, 978-964-6205
English
Latin
Address: 2nd Floor, No. 7, Bahman Alley, Shahid Salehiyan St., Behbudi St.Tehran 1315683413
Contact: Qodrat-o-l Lah Karimi
Phone: (9821) 66959710, 66480569, 66400987
Email: nahidbooks@yahoo.com
English
Latin
several times appear in association with Jar
English
Latin
https://grp.isbn-international.org/. Accessed 2022-02-06.
uploaded image
authorized
translation
Arabic
هری پاتر و زندانی آزکابان
Persian
Arabic
hari pāter va zendānie azkābān
Latin
/ˈhæ.ɾi ˈpɒ.tɛɾ væ zɛn.ˈdɒ.ni.jɛ ˈæz.kɒ.bɒn/
/heɾiː pætəɾ oʊ zændɒːniː ɒːzkɒːbɒːn/
1460139
English
Latin