^
Rama Sundari, M.S.B.P.N.V.
Rama Sundari, M.S.B.P.N.V.
Sundari, Rama, M.S.B.P.N.V.
English
Latin
రమాసుందరి ఎం.ఎస్.బి.పి.ఎన్.వి.
సుందరి, రమా ఎం.ఎస్.బి.పి.ఎన్.వి.
Telugu
Telugu
ramāsundari eṁ.es.bi.pi.en.vi.
Latin
Harry Potter and the Philosopher's Stone
Telugu