^
Susan Razghi
Susan Razghi
Razghi, Susan
English
Latin
سوسن رازقی
رازقی، سوسن
Persian
Arabic
swsn razqa
Latin
/suːsen ɾɒːzeqiː/