^
Northeast Normal University Press. Accessed 2022-07-23.
Northeast Normal University Press
English
Latin
东北师范大学出版社
Mandarin Chinese
Han (Simplified variant)
dōngběi shīfàn dàxué chūbǎn shè
Latin