^
2024. Persian Transliterator [ChatGPT model]. Teymur Gojayev. OpenAI. Accessed 2024-04-21.
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɪkˈsiːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe kiːˈmjɒː/
/reˈzɒː kiːɒːmohæmˈmædiː/
/donˈjɒː mamleˈkæt duːst/
/sæˈnɒːʔiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe kiːmjɒːɡæˈriː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːdeje duːrˈɡæ/
/mohæmˈmædhæˈsæn oʊˈhæd/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/næʃˈre sɒːles/
/ɢæsˈseh hɒːje biːˈdɒːl næɢˈɒːl/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ mæhˈfele ɢoɢˈnos/
/sæˈmiːrɒː esmɒːʔiːlˈluː/
/mohæmˈmædreˈzɒː roxʃɒːnˈfær/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/ʃæhˈnɒːz mæˈdʒiːdiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ænʤomæˈne ɢoɢˈnos/
/mæhˈdiː ɒːbeˈdiːniː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ pærˈnæse duːrˈɡe/
/kejuːˈmærθ pɒːrˈsɒːiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈmɒːne ɢoɢˈnos/
/mæhˈmuːd mæziːˈnɒːniː/
/tænˈdiːs/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ jɒːdɡɒːˈrɒːne mærɡ/
/mohæmˈmædʔæˈliː ɢorˈbɒːniː/
/ʔæliːreˈzɒː d͡ʒæˈfæriː/
/beˈhɒːræk riːˈɒːhiː puːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈɢe ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/viːˈdɒː eslɒːˈmiːje/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe kiːmjɒːɡæˈriː/
/hæˈbiːb juːsofˈzɒːde/
/d͡ʒuːf/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɡoˈruːhe ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ mæhˈfele ɢoɢˈnos/
/færɒːˈruːiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/suːˈde rʊdˈbɒːriː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːde duːrˈɡe/
/moʒˈɡɒːn esmɒːʔiːˈliːɒːn/
/hoˈsein fæˈtɒːhiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/ɢæsˈseh hɒːje biːˈdɒːl næɢˈɒːl/
/mæˈrjæm ˈlɒːhe-motˈlɒq/
/ɒːvɒːˈnɒːme/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈɢe ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ mæhˈfele ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ doxˈme æsrɒːrɒːˈmiːz/
/ʔæˈɢiːl/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ jɒːdɡɒːˈrɒːne mærɡ/
/tɒːriːxˈtʃe je kwiˈdɪtʃ/
/hæˈriː ˈpuːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/næˈfiːse solˈtɒːniː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːde duːrˈɡe/
/hæˈriː ˈpuːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/ehˈsɒːn vɒːˈhediː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɪkˈsiːr/
/hæˈsæn mohæmˈmæd hosseɪnˈzɒːde/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈmɒːne ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ mæhˈfele ɢoɢˈnos/
/mæˈlek siːˈmɒː tˈɒːheriː/
/æmiːrbæˈhɒːdor/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/zæhˈrɒː tæˈɢiː zɒːˈde ʔæˈliː ækˈbæriː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːde niːmeh æˈsiːl/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/hæˈriː ˈpɒːtær: pæˈjɒːm ɒːvæˈrɒːne ˈmærg/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɡoˈruːhe ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ mæhˈfele ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːde duːrˈɡe/
/mohæmˈmædhoˈsæjn ˈtorːkiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɪkˈsiːre ʤɒːveˈdɒːniː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/iːˈren ʔæliːˈpuːr/
/noʊˈvænd/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈɢe ɢoɢˈnos/
/pærˈvɒːne dɒːdˈbæxʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ oˈtɒːɢe rɒːˈzhɒː/
/ɢolɒːmhoˈsein ʔæˈrɒːbiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ oˈtɒːɢe æsˈrɒːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/kwiˈdɪtʃ dær ɡozæˈre zæˈmɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɪkˈsiːr/
/niːˈstɒːn d͡ʒæm/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈzænde næfˈriːn ʃoˈde: bæxʃe ævˈvæl væ doˈvom/
/meɪˈjɒːr ʔelm/
/æsˈɢær ændæˈruːdiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/sæˈdɒːje ændiːˈʃe/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ jɒːdɡɒːrˈhɒːje mærg/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/sepænˈtɒː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/mæˈrjæm næˈsiːriː ɒːˈzɒr/
/zoˈhre/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɢodˈdiːsɒːne mærɡ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɢodˈdiːsɒːne mærɡˈbɒːr/
/pojˈænd/
/ɢæsˈseh hɒːje ˈbiːdel ɢæsˈseɡuː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/roʊˈʃɒː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈmɒːne ɢoɢˈnos/
/mæˈrjæm næˈsiːriː ɒːˈzær/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/ˈrɒːviː ˈniːuːt eskɒːˈmɒːndær/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe kiːmjɒːɡæˈriː/
/ʔæˈliː sæˈlɒːmiː/
/tʰɒːˈhɒːn/
/mohæmˈmædreˈzɒː hɒːd͡ʒ bɒːˈbɒːiː/
/ɡænd͡ʒe ʔerˈfɒːn/
/sæˈdiːɢe ebrɒːˈhiːmiː/
/dɒːsˈtɒːn hɒːje ˈbiːdel ʃɒːˈer/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe kiːˈmjɒː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈzænde næfˈriːn ʃoˈde/
/næsˈriːn biːɡˈdæluː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːde niːmeh æˈsiːl/
/æbuːlfɒːˈzːl miːrbɒːˈɢriː/
/ruːzˈɡɒːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɪkˈsiːre ʤɒːveˈdɒːniː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færɒːˈmiːn-e ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/d͡ʒɒːnvɒːˈrɒːn ʃeˈɢeft ænˈɡiːz væ ziːstˈɡɒːhe ɒːnˈhɒː/
/æˈmiːn hoˈmɒːjuːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈmɒːne færˈɢe ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈmɒːne ɢoɢˈnos/
/ˈbɒːbæk ɢɒːˈsemiː/
/neˈʒɒːd ˈsædr/
/d͡ʒæˈvɒːd ˈsɒːbet neʒɒːd/
/dæsˈtɒːn/
/sæˈkiːne xærɒːˈziː/
/niːˈlɒː væˈlɒː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈmɒːne færˈɢe ɢoɢˈnos/
/æbuːlfɒːˈzːl ræˈhiːmiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ jeˈɢɒːne ɢoɢˈnos/
/mæhˈdiː ɢæˈrɒːtʃedɒːˈɢiː/
/pejˈkɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe fiːlˈsuːf/
/flor tʰɒːˈlebiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ pærˈnæse duːrˈɡe/
/hæˈriː ˈpuːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːdeje duːrˈɡæ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/mohæmˈmæd ɢæˈsɒʔ/
/næˈsiːm ʕæˈziːziː/
/ˈmærɪ ˈgrændpriː/
/mehˈrɒːd/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈzænde næfˈriːn ʃoˈde/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe moʔd͡ʒeˈzeɡær/
/ˈtuːbɒː jekˈtɒːiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈmɒːne ɢoɢˈnos/
/zekr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/ʒɒːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːdeje duːrˈɡæ/
/kwiˈdɪtʃ dɒr goˈzɒr-e zæˈmɒːn/
/næʃˈre æfˈkɒːr/
/ɢæsˈseh hɒːje ˈbiːdel ɢæsˈseɡuː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ doxˈme æsrɒːrɒːˈmiːz/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe kiːˈmjɒː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe moʔd͡ʒeˈzeɡær/
/soˈmæje esmɒːʔiːlˈluː/
/ʃiːˈriːn lɒːˈruːdiː/
/ɡowhærˈʃɒːd/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ pærˈnæse niːmæhʔæˈsiːl/
/sæjˈjɒːræh/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/ɒːdiːnˈde neɡɒːr/
/næˈviːd ʃiːˈrɒːz/
/d͡ʒɒːnvɒːˈrɒːn ʃeˈɢeft ænˈɡiːz væ ziːstˈɡɒːhe ɒːnˈhɒː/
/nɒːmˈvɒr ɒːbeˈdiːniː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːde duːrˈɡe/
/suːˈde kæˈriːmiː/
/siːˈnɒː bæhɒːresˈtɒːniː/
/morˈtezɒː mædæˈniː neʒˈɒːd/
/ruːˈjeʃ/
/færˈtɒːb/
/hæˈmiːd bæˈluːtʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ jɒːdɡɒːrˈhɒːje mærg/
/pojænˈde/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ oˈtɒːɢe æsˈrɒːr/
/færiːˈduːn ɢɒːˈziː neˈʒɒːd/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/soˈmæje ɡænˈdʒiː/
/færɒːˈɡoft/
/d͡ʒɒːnvɒːˈrɒːn ʃeˈɢeft ænˈɡiːz væ ziːstˈɡɒːhe ɒːnˈhɒː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ doxˈme æsrɒːrɒːˈmiːz/
/næˈfiːse solˈtɒːniː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ oˈtɒːɢe rɒːˈzhɒː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ jɒːdɡɒːrˈhɒːje mærg/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/ɡærˈduːn seˈpæhr/
/behˈnɒːm/
/mæˈrjæm ʃæʔˈbɒːniː/
/ferˈdɒːs/
/ˈsɒːje hoˈmɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe kiːˈmjɒː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ doxˈme æsrɒːrɒːˈmiːz/
/ɢæsˈseh hɒːje biːˈdɒːl næɢˈɒːl/
/ɒːvɒːˈnɒːme/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈzænde næfˈriːn ʃoˈde/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːde duːrˈɡe/
/tæˈkiːn hæmˈzehluː/
/reˈzɒː vahdɒːˈniː thɒːnoˈviː/
/demenˈtor/
/zæˈriːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈzænde næfˈriːn ʃoˈde: bæxʃe ævˈvæl væ doˈvom/
/ɡoˈruːhe moˈtærʤemiːn/
/hoˈsein ɣæˈriːbiː/
/elˈhɒːm ɒːˈrɒːmniːˈɒː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe moʔd͡ʒeˈzeɡær/
/d͡ʒeɪ.keɪ ˈroʊlɪŋ/
/enteʃɒːˈrɒːte tehˈrɒːn/
/flor sæˈdiːɢiː/
/hæˈriː ˈpuːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/hæˈmiːde æʃkɒːn neˈʒænd/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/æfsɒːˈneh hɒːje ˈbiːdel ɢesˈseɡuː/
/mohæmˈmæd nuːrælˈlɒːhiː/
/ɢæsˈseh hɒːje ˈbiːdel ɢæsˈseɡuː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɢɒːrˈhɒːje mærɡˈbɒːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/lejˈlɒː moˈrɒːdiː/
/zeˈhne ɒːˈviːz/
/moʒˈdæ æbdolˈlɒːhiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ hæfre æsrɒːrɒːˈmiːz/
/mohæmˈmæd ʔotˈrætiː/
/æmiːrʃæhˈrjɒːr æmiːˈniːjɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe kiːˈmjɒː/
/ʃiːˈriːn ʃæˈriːfiːjɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈzænde næfˈriːn ʃoˈde/
/æˈmiːrhoˈsejn rosˈtæmiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːdeje duːrˈɡæ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈzænde næfˈriːn ʃoˈde: bæxʃe ævˈvæl væ doˈvom/
/tɒːriːxˈtʃe je kwiˈdɪtʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːde duːrˈɡe/
/ʃæms ædˈdiːn hoˈsæjniː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ oˈtɒːɢe rɒːˈzhɒː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ oˈtɒːɢe rɒːˈzhɒː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈmɒːne ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ænʤomæˈne ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈmɒːne ɢoɢˈnos/
/ʃiːˈve/
/hæˈriː ˈpuːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/æfsɒːˈneh hɒːje ˈbiːdel ɢesˈseɡuː/
/pɒrˈviːn qɒːˈemi/
/ˈɢɒːsem kiːˈɒːniː moɢædˈdɒːm/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/æfsɒːˈneh hɒːje ˈbiːdel ɢesˈseɡuː/
/foruːʃˈɡɒːhe demenˈtor/
/kwiˈdɪtʃ dær ɡozæˈre zæˈmɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær sɒːzˈmɒːne ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/ʃerkæˈt tævseˈeh ketɒːbˈxɒːneh hɒːje iːˈrɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːdeje duːrˈɡæ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɪkˈsiːre ʤɒːveˈdɒːniː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/ærˈmæɢɒːn d͡ʒæˈzɒːjeriː/
/dɒːsˈtɒːn hɒːje ˈbiːdel ʃɒːˈer/
/sæjˈjed ʃæms ædˈdiːn hoˈsæjniː/
/ræˈɢiːje ʕæˈziːzxɒːˈniː/
/ɒːˈtiːsɒː/
/ændiːʃˈmænd/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ pærˈnæse duːrˈɡe/
/hɒːˈd͡ʒer huːʃˈmændiː/
/elˈhɒm ɒːˈrɒm niːˈɒ/
/tʃiːsˈtɒː jæθˈræbiː/
/dɒːsˈtɒːn hɒːje ˈbiːdel ʃɒːˈer/
/ʃæms ædˈdiːn hoˈsæjniː/
/mehˈræɢɒːn xeræd/
/ˈxɒːneje ædæˈbiːjɒːt/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ pærˈnæse niːmeh æˈsiːl/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/tɒːriːxˈtʃe je kwiˈdɪtʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ oˈtɒːɢe rɒːˈzhɒː/
/sæˈʔiːd ebrɒːˈhiːmiː/
/neˈɡɒːhe emˈruːz/
/nɒːˈhiːd/
/ʃæˈɢɒːjeɢ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/ɒːrˈmɒːn soltɒːnˈzɒːde/
/tɒːheˈre fæˈhiːmiː/
/ɢolɒːmreˈzɒː reˈzɒːʔiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/tehˈrɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/ɢæsˈseh hɒːje biːˈdɒːl næɢˈɒːl/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/hæˈriː ˈpuːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ɢodˈdiːsiːne mærɡˈbɒːr/
/hiːrˈmænd/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ oˈtɒːɢe æsˈrɒːr/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/pærˈtoʊ eʃˈrɒːɢ/
/mehˈriː bɒːˈdɒːmedɒːn/
/mæˈhiːn jekˈtɒːiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/mænuːˈtʃehriː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ mæhˈfele ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/kwiˈdɪtʃ dær ɡozæˈre zæˈmɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːdeje duːrˈɡæ/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ʃɒːhˈzɒːde duːrˈɡe/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ zændɒːˈniː ɒːzkɒːˈbɒːn/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈmɒːne færˈɢe ɢoɢˈnos/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈd͡ʒɒːme ɒːˈtæʃ/
/nɒːmˈvɒr ɒːbeˈdiːniː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ sæŋɡe d͡ʒɒːˈduː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ˈtɒːlɒːre æsˈrɒːr/
/suːsæn rɒːzˈɣiː/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ ænʤomæˈne ɢoɢˈnos/
/pejˈmɒːn/
/ækˈbɒr æhˈmædiː/
/peˈliːkɒːn/
/bɒːɢe ˈnou/
/hæˈriː ˈpɒːtær væ færˈmɒːne ɢoɢˈnos/
Takīn Hamzeh-lū
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Me'yār 'Elm
Latin
Harī Pātar va Farzand-e Nafrīn Shodeh
Latin
Ganj-e 'Erfān
Latin
Jānvārān Shegheft Angīz va Zīstgāh-e Ānhā
Latin
Bahārak Rīāḥī-pūr
Latin
Īren 'Alīpūr
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Nasīm 'Azīzī
Latin
Harī Pātar va Qoddīsīn-e Margbār
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Harī Pātar va Farmān-e Faraqe Qoqnos
Latin
Flor Ṭālebī
Latin
Amīr-Hossein Rostamī
Latin
Harī Pātar-Sang-e Jadū
Latin
Quidditch dar Gozar-e Zamān
Latin
Sūsan Rāzqī
Latin
ʿAlī Salāmī
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar va Farmān-e Qoqnos
Latin
Mozhdah Abdollahī
Latin
'Alīrezā Ja'farī
Latin
Bābak Qāsemī
Latin
Poyand
Latin
Forūshgāh-e Dementor
Latin
Behnām
Latin
Harī Pātar va Sang-e Mo'jezegar
Latin
Mohammadḥasan Owḥad
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Harī Pātar va Farmān-e Faraqe Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar va Maḥfel-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Hafre Asrārāmīz
Latin
Gardūn Sepahr
Latin
Nashr-e Sāles
Latin
Harī Pātar va Parnas-e Dūrgē
Latin
Harī Pātar va Sang-e Mo'jezegar
Latin
Harī Pātar va Farzand-e Nafrīn Shodeh
Latin
Dementor
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Aṣghar Andarūdī
Latin
Āvānāmeh
Latin
Harī Pātar va Sang-e Kīmyā
Latin
Roshā
Latin
Amīrbahādor
Latin
Elhām Ārām-nīā
Latin
Harī Pātar va Iksīr-e Jāvedānī
Latin
Malek-Sīmā Ṭāherī
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde Nīmeh Asīl
Latin
Sūdeh Karīmī
Latin
Ārmān Soltānzādeh
Latin
Harī Pātar va Qoddīsān-e Marg
Latin
Amīrshahryār Amīnīyān
Latin
Gowharshād
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Mehrād
Latin
Qaṣṣeh-hāy-e Bīdel Qaṣṣeh-gū
Latin
Harī Pūtar va Jām-e Ātash
Latin
Harī Pātar va Otāq-e Rāzhā
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Maryam Lāhe-Motlaq
Latin
Peykān
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Harī Pātar va Sang-e Kīmyāgarī
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar: Payām-āvarān-e Marg
Latin
Harī Pātar va Farzand-e Nafrīn Shodeh: Bakhshe Avval va Dovvom
Latin
Harī Pātar va Maḥfel-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Zahrā Taqī Zādeh 'Alī Akbarī
Latin
Elhām Ārām Nīā
Latin
Harī Pātar va Sang-e Mo'jezegar
Latin
Jūf
Latin
Maryam Naṣīrī Āẕar
Latin
Rūyesh
Latin
Zohreh
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Āvānāmeh
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Sakīneh Kharāzī
Latin
Harī Pātar va Yādgārān-e Marg
Latin
Keyūmarth Pārsāī
Latin
Harī Pātar va Gorūh-e Qoqnos
Latin
Jār
Latin
Harī Pātar va Farmān-e Qoqnos
Latin
Afsāneh-hāy-e Bīdel Qesseh-gū
Latin
Harī Pātar va Dokhme Asrār-āmīz
Latin
Sanā'ī
Latin
Ādīndeh Negār
Latin
Rezā Kiyāmoḥammadī
Latin
Jānvārān Shegheft Angīz va Zīstgāh-e Ānhā
Latin
Shīrīn Sharīfīyān
Latin
Harī Pātar va Farāmīn-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Maḥfel-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Sang-e Fīlsūf
Latin
Gholāmrezā Rezā'ī
Latin
Harī Pātar va Sang-e Kīmyā
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde Dūrgē
Latin
Harī Pātar va Otāq-e Asrār
Latin
Shams ad-Dīn Ḥosaynī
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde Dūrgē
Latin
Mozhgān Esmā'īlīān
Latin
Mohammad 'Otratī
Latin
Harī Pātar va Ghārhā-ye Margbār
Latin
Harī Pātar va Farmān-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde-ye Dūrgah
Latin
Sīnā Bahārestānī
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde Nīmeh Asīl
Latin
Sa'īd Ebrāhīmī
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Partow Eshraq
Latin
Andīshmand
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde-ye Dūrgah
Latin
Zarrīn
Latin
Quidditch dar Gozar-e Zamān
Latin
Maryam Sha'bānī
Latin
Harī Pātar va Qoddīsān-e Margbār
Latin
Harī Pātar va Sang-e Kīmyā
Latin
Harī Pātar va Otāq-e Rāzhā
Latin
Qaṣṣeh-hāy-e Bīdal Naqqāl
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Mohammad-Rezā Hāj-Bābā'ī
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Harī Pūtar va Tālār-e Asrār
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Raqīyeh 'Azīzkhānī
Latin
Harī Pātar va Farmān-e Faraqe Qoqnos
Latin
Firdaws
Latin
Nīstān Jam
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Nashr-e Afkār
Latin
Sherkat Tavse'eh Ketābkhāneh-hā-ye Īrān
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Zehn-e Āvīz
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Harī Pātar va Sang-e Kīmyāgarī
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar va Parnas-e Nīmah-'asīl
Latin
Harī Pātar va Otāq-e Rāzhā
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Ṭaḥān
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde Dūrgē
Latin
Tūbā Yektā'ī
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Jānvārān Shegheft Angīz va Zīstgāh-e Ānhā
Latin
Nasrīn Bīgdalū
Latin
Mehragān Kherad
Latin
Nezhād Ṣadr
Latin
Harī Pātar va Farmān-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Farzand-e Nafrīn Shodeh
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Ṣadā-ye Andīsheh
Latin
Harī Pūtar va Jām-e Ātash
Latin
Rūzgār
Latin
Sayyārah
Latin
Harī Pātar va Iksīr
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde-ye Dūrgah
Latin
Parvīn Qā'emi
Latin
Ṣedīqeh Ebrāhīmī
Latin
Nafīseh Soltānī
Latin
Pelīkān
Latin
Mohammad Nūrallāhī
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Harī Pātar va Parnas-e Dūrgē
Latin
Rezā Vaḥdānī-Thānovī
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Abūlfaẓl Mīrbāqrī
Latin
Harī Pātar va Sang-e Kīmyā
Latin
Tārīkhche-ye Quidditch
Latin
Shaqāyeq
Latin
Harī Pātar va Anjoman-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Otāq-e Asrār
Latin
Samīrā Esmā'īl-lū
Latin
Harī Pātar va Maḥfel-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Anjoman-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Parnas-e Nīmeh Asīl
Latin
Harī Pūtar va Jām-e Ātash
Latin
Harī Pātar va Iksīr-e Jāvedānī
Latin
Harī Pātar va Farmān-e Qoqnos
Latin
Shah'nāz Majīdī
Latin
Ḥamīd Balūch
Latin
Khāneh-ye Adabīyāt
Latin
Rāvī Nīūt-Eskāmāndar
Latin
Farīdūn Qāżī-Nezhād
Latin
Harī Pātar va Faraqe Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Maḥmūd Mazīnānī
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Fartāb
Latin
Javād Ṣābet-Nežād
Latin
Qaṣṣeh-hāy-e Bīdal Naqqāl
Latin
Somayeh Esmā'īl-lū
Latin
Harī Pātar va Parnas-e Dūrgē
Latin
Chīstā Yathrabī
Latin
Quidditch dar Gozar-e Zamān
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Dastān
Latin
Hasan Mohammad Hosseinzādeh
Latin
Afsāneh-hāy-e Bīdel Qesseh-gū
Latin
Flor Ṣadīqī
Latin
Mahdī Qarāche-dāghī
Latin
Shams ad-Dīn Ḥosaynī
Latin
Harī Pātar va Iksīr
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Poyandeh
Latin
Mahdī 'Ābedīnī
Latin
Harī Pātar va Dokhme Asrār-āmīz
Latin
Sūdeh Rūdbārī
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde Dūrgē
Latin
Ḥamīdeh Ashkān-Nezhand
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Harī Pātar va Otāq-e Rāzhā
Latin
Donyā Mamlakat-dūst
Latin
Negāh-e Emrūz
Latin
Eḥsān Vāḥedī
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Nafīseh Soltānī
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Akbar Aḥmadī
Latin
Harī Pātar va Otāq-e Rāzhā
Latin
Ātīsā
Latin
Harī Pātar va Farmān-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Farzand-e Nafrīn Shodeh: Bakhshe Avval va Dovvom
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde Dūrgē
Latin
Harī Pātar va Faraqe Qoqnos
Latin
Dāstān-hāy-e Bīdel Shā'ēr
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Qaṣṣeh-hāy-e Bīdal Naqqāl
Latin
Nāmvar Ābedīnī
Latin
Harī Pātar va Farmān-e Qoqnos
Latin
Mehrī Bādāme-dān
Latin
Nāmvar Ābedīnī
Latin
Parvāneh Dādbakhsh
Latin
Harī Pātar va Iksīr-e Jāvedānī
Latin
Harī Pūtar va Tālār-e Asrār
Latin
Quidditch dar Gozar-e Zamān
Latin
Harī Pātar va Yādgārān-e Marg
Latin
Qāsem Kiyānī Moqaddam
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde-ye Dūrgah
Latin
Farārūī
Latin
Harī Pātar va Sang-e Kīmyā
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Harī Pūtar va Tālār-e Asrār
Latin
Harī Pātar, Sāzmān-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde-ye Dūrgah
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar va Gorūh-e Qoqnos
Latin
Maryam Naṣīrī-Āzar
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Tehrān
Latin
Tandīs
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Qaṣṣeh-hāy-e Bīdel Qaṣṣeh-gū
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde-ye Dūrgah
Latin
Qaṣṣeh-hāy-e Bīdel Qaṣṣeh-gū
Latin
Harī Pātar va Yādgārhā-ye Marg
Latin
Peymān
Latin
Gholāmhossein 'Arābī
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Amīn Homāyūn
Latin
Shīrīn Lārūdī
Latin
Vīdā Eslāmīyeh
Latin
Ḥossein Ḡarībī
Latin
Harī Pātar va Farzand-e Nafrīn Shodeh
Latin
Ṭāhereh Faḥīmī
Latin
Armaghān Jazāyerī
Latin
'Aqīl
Latin
Bāgh-e Now
Latin
Mohammad Qaṣā'
Latin
Mohammad-'Alī Qorbānī
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Harī Pātar va Maḥfel-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Sāyeh Homān
Latin
Harī Pātar va Faraqe Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Anjoman-e Qoqnos
Latin
Moḥammad-Ḥosayn Torkī
Latin
Tārīkhche-ye Quidditch
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Mahīn Yektā'ī
Latin
Hīrmand
Latin
Enteshārāt-e Tehrān
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde Dūrgē
Latin
Harī Pātar va Otāq-e Asrār
Latin
Leylā Morādī
Latin
Harī Pātar va Yādgārhā-ye Marg
Latin
Hājer Hooshmandī
Latin
Harī Pātar va Sang-e Jadū
Latin
Harī Pātar va Iksīr
Latin
Harī Pātar va Dokhme Asrār-āmīz
Latin
Navīd Shīrāz
Latin
Mohammad-Rezā Rokhshānfar
Latin
Manūchehrī
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Harī Pātar va Yegān-e Qoqnos
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Harī Pātar va Tālār-e Asrār
Latin
Farāgoft
Latin
Dāstān-hāy-e Bīdel Shā'ēr
Latin
Harī Pātar va Farmān-e Qoqnos
Latin
Sayyed Shams ad-Dīn Ḥosaynī
Latin
Zekr
Latin
Harī Pātar va Yādgārhā-ye Marg
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Harī Pātar va Sang-e Kīmyāgarī
Latin
Marī Grāndprī
Latin
Morteẓā Madanī-Nezhād
Latin
Harī Pātar va Jām-e Ātaš
Latin
Harī Pātar va Farzand-e Nafrīn Shodeh: Bakhshe Avval va Dovvom
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Shīveh
Latin
Ḥabīb Yūsofzādeh
Latin
Somayeh Ganjī
Latin
Harī Pātar va Shāhzāde Dūrgē
Latin
Harī Pātar va Zandānī Āzkābān
Latin
Harī Pātar va Maḥfel-e Qoqnos
Latin
Gorūh-e Motarjemīn
Latin
Hossein Fatāḥī
Latin
Novand
Latin
Qaṣṣeh-hāy-e Bīdal Naqqāl
Latin
Sepantā
Latin
Abūlfaẓl Raḥīmī
Latin
Afsāneh-hāy-e Bīdel Qesseh-gū
Latin
Nāhīd
Latin
Nīlā Vālā
Latin
Tārīkhche-ye Quidditch
Latin
J.K. Rowlīng
Latin
Harī Pātar va Dokhme Asrār-āmīz
Latin
Dāstān-hāy-e Bīdel Shā'ēr
Latin