^
Harry Potter and the Half-Blood Prince
Thai
Bumrungsuk
HP6-THA-i
HP6-THA-i-Tr6
authorized
translation
Thai
แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสม
Thai
Thai
ḥær̒ rī̀ phxt texr̒ kạb cêā chāy leụ̄xd p̄hs̄m
Latin
978-616-04-4775-6
616-04-4775-0
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 616-04-4775-0 6160447750
ISBN-13 978-616-04-4775-6 9786160447756
Agency Thailand
Publisher NANMEEBOOKS
2020-04-29
hardcover
622 pgs.
20th Anniversary Edition
Publisher
NANMEEBOOKS
NANMEEBOOKS
English
Latin
นานมีบุ๊คส์
Thai
Thai
nān mī búkh s̄̒
Latin
https://www.nanmeebooks.com/. NANMEEBOOKS. Accessed 2022-04-22.
uploaded image
Arch Apolar
Cover
Harry Potter and the Half-Blood Prince
Artist
Arch Apolar
Arch Apolar
Apolar, Arch
English
Latin
2020-06-08. Time Out meets Arch Apolar. Khemjira Prompan. TimeOut. Accessed 2022-04-22.
Arch Apolar. Arch Apolar. ArtStation. Accessed 2022-04-22.
uploaded image
uploaded image
978-616-04-4769-5
616-04-4769-6
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 616-04-4769-6 6160447696
ISBN-13 978-616-04-4769-5 9786160447695
Agency Thailand
Publisher NANMEEBOOKS
2020
softcover
5.63 x 1.3 x 10.63 in
20th Anniversary Edition
Publisher
NANMEEBOOKS
NANMEEBOOKS
English
Latin
นานมีบุ๊คส์
Thai
Thai
nān mī búkh s̄̒
Latin
https://www.nanmeebooks.com/. NANMEEBOOKS. Accessed 2022-04-22.
uploaded image
Arch Apolar
Cover
Harry Potter and the Half-Blood Prince
Artist
Arch Apolar
Arch Apolar
Apolar, Arch
English
Latin
2020-06-08. Time Out meets Arch Apolar. Khemjira Prompan. TimeOut. Accessed 2022-04-22.
Arch Apolar. Arch Apolar. ArtStation. Accessed 2022-04-22.
uploaded image
uploaded image
Translator
Sumalee Bumrungsuk
Sumalee Bumrungsuk
Bumrungsuk, Sumalee
English
Latin
สุมาลี บำรุงสุข
บำรุงสุข, สุมาลี
Thai
Thai
s̄umālī bårungs̄uk̄h
Latin