^
Harry Potter and the Goblet of Fire
Chinese
uploaded image
authorized
translation
Han (Traditional variant)
Taiwan
哈利波特—火盃的考驗
Chinese
Han (Traditional variant)
hālì bōtè—huǒ bēi de kǎoyàn
Latin
uploaded image
978-957-33-1831-6
957-33-1831-8
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 957-33-1831-8 9573318318
ISBN-13 978-957-33-1831-6 9789573318316
Agency Taiwan
2001-12-08
Taiwan
Softcover
768 pgs.
Publisher
Crown Culture Publishing Company Ltd.
English
Latin
皇冠文化出版有限公司
Chinese
Han (Traditional variant)
Huángguàn wénhuà chūbǎn yǒuxiàn gōngsī
Latin
皇冠文化
Chinese
Han (Traditional variant)
Huángguàn wénhuà
Latin
artwork image
Mary GrandPré
Cover
Harry Potter and the Goblet of Fire
Artist
Mary GrandPré
GrandPré, Mary
English
Latin
مری گرندپری
گرندپری
Persian
Arabic
uploaded image
uploaded image
哈利波特(4)-火盃的考驗. Crown Publishing. Accessed 2022-11-08.
uploaded image
978-957-33-3639-6
957-33-3639-1
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 957-33-3639-1 9573336391
ISBN-13 978-957-33-3639-6 9789573336396
Agency Taiwan
2021-02-26
Taiwan
Softcover
768 pgs.
20th Anniversary
Publisher
Crown Culture Publishing Company Ltd.
English
Latin
皇冠文化出版有限公司
Chinese
Han (Traditional variant)
Huángguàn wénhuà chūbǎn yǒuxiàn gōngsī
Latin
皇冠文化
Chinese
Han (Traditional variant)
Huángguàn wénhuà
Latin
Krenz Cushart,Loiza
Cover
Harry Potter and the Goblet of Fire
Artist
Krenz Cushart
Cushart, Krenz
English
Latin
Krenz
English
Latin
Artist
Loiza
English
Latin
Loiza Chen
Chen, Loiza
English
Latin
uploaded image
Translator
Peng Chien-Wen
Chien-Wen, Peng
English
Latin
彭倩文
Chinese
Han (Traditional variant)
péng qiànwén
Latin