^
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Tibetan
authorized
translation
Tibetan
ཧ་རུའེ་ཕོད་ཐར་དང་གསང་བའི་ཁང་པ།
Tibetan
Tibetan
ha ru'e phod thar dang gsang ba'i khang pa/
Latin
Translator
Norkyil Buchung Gyal
Norkyil Buchung Gyal
English
Latin
诺尔基·普琼杰
普琼杰,诺尔基
Chinese
Han (Simplified variant)
nuò'ěr jī·pǔ qióng jié
Latin
ནོར་དཀྱིལ་བུ་ཆུང་རྒྱལ།
Tibetan
Tibetan
norkyil buchung gyal
Latin